Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van SANNEVERRA. SANNEVERRA zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe SANNEVERRA vervolgens met deze gegevens omgaat. 

SANNEVERRA, gevestigd te Badhoevedorop, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over jouw privacy kun je contact opnemen met info@sanneverra.nl.

 1. Persoonsgegevens

SANNEVERRA verwerkt verschillende persoonsgegevens, die te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. SANNEVERRA verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres;
 • KVK-nummer;
 • IP-adres;
 • Betaalgegevens.

SANNEVERRA verkrijgt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf actief aan SANNEVERRA verstrekt via het contactformulier op de website, telefonisch, via e-mail of omdat je toestemming geeft voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. 

 1. Doeleinden en grondslag

Communicatie

Indien je contact opneemt met SANNEVERRA, ontvangt SANNEVERRA jouw persoonsgegevens, zoals je naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vragen en verzoeken. 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. 

Offerte

Wanneer je een offerte opvraagt bij SANNEVERRA worden jouw naam, adresgegevens en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om jou een correcte offerte toe te sturen. 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. 

Uitoefening dienstverlening

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van SANNEVERRA, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt. Zonder deze gegevens kan SANNEVERRA haar dienstverlening niet uitoefenen.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst. 

Facturatie en financiële administratie

Voor het verwerken van facturen ten behoeve van de Belastingdienst verwerkt SANNEVERRA jouw naam, factuuradres, e-mailadres, KVK-nummer en betaalgegevens. Zonder deze gegevens kan jouw betaling niet worden verwerkt. 

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Nieuwsbrieven en e-mails 

Om ervoor te zorgen dat je nieuwsbrieven en e-mails kunt ontvangen van SANNEVERRA, worden jouw naam en e-mailadres verwerkt. Wanneer jij je uitschrijft voor een nieuwsbrief of op de e-maillijst, worden jouw gegevens direct verwijderd. 

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst & toestemming. 

Klachten
Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van SANNEVERRA, verwerkt SANNEVERRA jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. 

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst. 

Recensies 

Om het mogelijk te maken een recensie te kunnen plaatsen over de dienstverlening van SANNEVERRA, verwerkt SANNEVERRA jouw naam en e-mailadres. Recensies kunnen op de website of social media van SANNEVERRA worden geplaatst uit commercieel belang. 

Wettelijke grondslag: toestemming.

 1. Leeftijd
  SANNEVERRA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. SANNEVERRA kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat SANNEVERRA zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan kan je contact opnemen met SANNEVERRA. Deze gegevens zullen dan verwijderd worden. 
 2. Bewaartermijn 

SANNEVERRA zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. SANNEVERRA zal persoonsgegevens langer bewaren indien SANNEVERRA dit verplicht is op grond van dwingende wet- en regelgeving. SANNEVERRA is volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst gehouden om gegevens over facturatie en financiële administratie 7 jaar te bewaren. Na deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. SANNEVERRA zal overige persoonsgegevens verwijderen na 5 jaar na het einde van de overeenkomst. Recensies worden verwijderd nadat SANNEVERRA een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

SANNEVERRA zal jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of op grond van dwingende bepalingen in wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van SANNEVERRA zal – indien nodig – een verwerkersovereenkomst worden afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. SANNEVERRA verkoopt persoonsgegevens nooit door aan derden.

Met de volgende derden worden jouw persoonsgegevens gedeeld: 

 • Boekhoudprogramma (Moneybird); 
 • Facebookadvertenties;
 • E-mailmarketing (ActiveCampaign); 
 • Webhosting (XEL Media);
 • Website software (WordPress);
 • Telefoondiensten;
 • Betaaldiensten.
 1. Jouw rechten
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou de volgende rechten: 

Inzage
Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien.

Wijziging
Als je op basis van inzage jouw persoonsgegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kan je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar in te dienen bij SANNEVERRA tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdracht
Wanneer je persoonsgegevens bij een andere aanbieder wilt onderbrengen, zal SANNEVERRA jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking
Wanneer SANNEVERRA persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachtrecht
Je hebt de mogelijkheid een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek indienen bij SANNEVERRA. Een verzoek wordt uiterlijk binnen 30 dagen beoordeeld. Indien SANNEVERRA niet aan jouw verzoek kan voldoen, wordt de reden van afwijzing altijd vermeld. SANNEVERRA is gerechtigd je identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient. 

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar SANNEVERRA mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. SANNEVERRA neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

 1. Beveiliging

SANNEVERRA neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je toch het idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SANNEVERRA. 

 

 1. Aansprakelijk 

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens die SANNEVERRA verwerkt ten behoeve van de in deze privacyverklaring besproken punten. SANNEVERRA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of de inhoud van websites of diensten van derden. 

 

 1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. 

SANNEVERRA maakt gebruik van voorkeurscookies en marketingcookies. Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website. Marketingcookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden. 

 

Bij het eerste bezoek aan de website wordt een pop-up getoond. Je kunt daarbij aangeven dat bepaalde cookies niet (meer) geplaatst mogen worden. Je kunt via je internetbrowser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kan je aangeven dat bepaalde cookies niet meer geplaatst mogen worden.

 

 1. Geplaatste cookies
Naam Aanbieder Functie Bewaartermijn  Soort cookie
loglevel open.spotify.com Behoudt instellingen en uitvoer bij gebruik van de Developer Tools Console tijdens de huidige sessie. Permanent  voorkeurscookie
sp_landing Spotify.com Gebruikt om audio-inhoud van Spotify op de website te implementeren. Kan ook worden gebruikt om gebruikersinteractie en voorkeuren te registreren in context met audio-inhoud – Dit kan dienen voor statistische en marketingdoeleinden. 1 dag marketingcookie
sp_t Spotify.com Gebruikt om audio-inhoud van Spotify op de website te implementeren. Kan ook worden gebruikt om gebruikersinteractie en voorkeuren te registreren in context met audio-inhoud – Dit kan dienen voor statistische en marketingdoeleinden. 1 jaar  marketingcookie
 1. Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 september 2021. SANNEVERRA behoudt zich te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Indien een gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan word je hiervan schriftelijk en/of digitaal op te hoogte gebracht.

 1. Contact

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je contact opnemen met SANNEVERRA. 

Per e-mail: 

info@sanneverra.nl

Per post: 

SANNEVERRA

Wattstraat 18

1171 BR Badhoevedorp

SANNEVERRA is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51537869.