Disclaimer

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties en domeinnamen, zijn het eigendom van SANNEVERRA en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van SANNEVERRA. Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van SANNEVERRA overtreedt, is zij gehouden alle geleden schade volledig te vergoeden.

SANNEVERRA stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldig samen en streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. SANNEVERRA staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website of de informatie op de website, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen. Onjuistheden op de website vormen nooit aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SANNEVERRA te mogen veronderstellen. Eveneens is SANNEVERRA niet aansprakelijk voor schade (ten gevolge van) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website. Het gebruik van de website is volledig op eigen risico. SANNEVERRA behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment, zonder aankondiging, de inhoud van de website te wijzigen. 

Heb je vragen over deze disclaimer? Neem contact op met SANNEVERRA via info@sanneverra.nl.