Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

1.2 Opdrachtnemer: SANNEVERRA, gevestigd te Badhoevedorp en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51537869.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.

 1.4 Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot advisering, begeleiding en coaching op het gebied van het oprichten en (kick)starten van bedrijven voor ondernemende moeders, in de ruimste zin van het woord, die opdrachtnemer voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht. 

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel opdrachtnemer producten en/of diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van opdrachtgever. 

1.6 Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever tezamen. 

1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving. 

1.9 Website: www.sanneverra.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk voortvloeit. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door opdrachtnemer zijn ingehuurd betreffende de uitvoering van de overeenkomst. 

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken. Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met opdrachtnemer zijn overeengekomen. 

2.4 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgevers en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5 Door ondertekening van een offerte, overeenkomst, opdrachtbevestiging of schriftelijke dan wel mondelinge goedkeuring van de opdracht door opdrachtgever, verklaart opdrachtgever dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. 

2.6 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst. 

2.7 Opdrachtnemer kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. Opdrachtnemer zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren. 

2.8 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

  1. Aanbiedingen en offertes 

3.1 Een uitgebrachte offerte door opdrachtnemer is vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen. 

3.2 Een aanbod wordt door opdrachtnemer schriftelijk aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft opdrachtnemer het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.5 Opdrachtnemer kan niet aan een aanbod of offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, schrijffout of typefout bevat. 

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

Artikel 4. De overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever schriftelijk op enigerlei wijze een mededeling aan opdrachtnemer heeft verricht inhoudende de aanvaarding van de opdracht.

4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdracht, al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van opdrachtnemer, komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd. 

4.3 Overeenkomsten worden door een schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer of zodra opdrachtnemer met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend. 

4.4 Een door de opdrachtgever bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor opdrachtnemer pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 

5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie en gegevens, die noodzakelijk zijn om de opdracht volledig en correct uit te voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van opdrachtnemer. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

5.3 De looptijd en de duur van de overeenkomst wordt bij het sluiten van de overeenkomst duidelijk gecommuniceerd tussen partijen.

5.4 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook. 

5.5 Alle diensten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer. 

5.6 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Opdrachtnemer heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur niet door opdrachtgever wordt voldaan, is opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten. 

5.7 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van opdrachtnemer en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst en geeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. 

5.8 Indien opdrachtgever informatie of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en gegevens aan opdrachtnemer heeft verstrekt. 

5.9 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar haar oordeel wenselijk is. 

5.10 Indien opdrachtnemer samenwerkt met derden op verzoek van de opdrachtgever, is opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de werkzaamheden van deze derden. 

Artikel 6. Tarieven 

6.1 Alle prijzen die opdrachtnemer hanteert zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief overige kosten, zoals reiskosten en heffingen, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen. 

6.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.

Artikel 7. Betaling 

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

 7.2 Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand. 

7.3 Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

7.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling of tussentijdse betaling van opdrachtgever te verlangen. 

7.5 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

7.6 Bij niet tijdige betaling behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen. 

7.7 In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen. 

7.8 Opdrachtnemer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd aan opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

7.9 Alle door opdrachtnemer te maken (buiten)gerechtelijke kosten, komen ten laste van de opdrachtgever. 

7.10 De door opdrachtgever gedane betalingen worden door opdrachtnemer ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan. 

7.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), onder curatelestelling of onder bewindstelling of anderszins het verliezen van beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen, aan de zijde van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Voorts heeft opdrachtnemer het recht de

overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden. 

7.12 Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de financiële verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 

Artikel 8. Overmacht 

8.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk gemaakt door een oorzaak die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, dan is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

8.3 In geval van overmacht zal opdrachtnemer zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing. 

8.4 Indien de overmachtsituatie 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

8.5 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat opdrachtnemer al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan factureert opdrachtnemer dit afzonderlijk. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. 

8.6 Opdrachtnemer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.  

9.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

9.3 Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog de verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. 

9.4 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in ieder geval te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan vier maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste vier maanden. 

9.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn verstrekt.  

9.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, in geval van tegenvallende resultaten of het niet behalen van het beoogde doel door opdrachtgever. 

9.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot informatie en/of gegevens van opdrachtnemer of opdrachtgever. Opdrachtnemer is daarnaast niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendomsrechten indien opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

9.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door haar gemaakte keuzes.

9.9  Een vordering tot schadevergoeding door opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.

9.10 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten. 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding 

10.1 Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien opdrachtnemer kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

10.2 Opdrachtnemer is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 

10.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

10.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door opdrachtgever of derden.

Artikel 11. Beëindiging, annulering en verzetten van afspraken 

11.1 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

11.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren door opdrachtnemer. 

11.3 In geval opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering daarvan wenst te annuleren is opdrachtnemer gerechtigd gemaakte (on)kosten in rekening te brengen.  

11.4 Indien de opdrachtgever is overeengekomen in maandelijkse termijnen te betalen, vervalt deze betalingsregeling per direct en is het totale resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar door opdrachtnemer. De opdrachtgever is in dat geval verplicht het volledige resterende bedrag per direct te voldoen aan opdrachtnemer. 

11.5 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal opdrachtnemer vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

11.6 Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door de opdrachtgever verschuldigde (on)kosten. 

11.7 Opdrachtgever dient binnen 24 uur geplande afspraken met opdrachtnemer te verzetten. Verzet opdrachtgever de desbetreffende afspraak niet binnen genoemd termijn van 24 uur, dan vervalt de afspraak. De opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding. 

11.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om geplande werkzaamheden en afspraken te verzetten of te annuleren indien opdrachtnemer geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 12. Geheimhouding 

12.1 Wanneer partijen kennisnemen van informatie van de andere partij waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving of beroepsverplichtingen tot bekendmaking verplicht c.q. dit noodzakelijk maken. 

12.2 De gegevens en informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt, zal opdrachtnemer zorgvuldig bewaren. 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, teksten, adviezen, tekeningen, video’s, foto’s en/of andere geestesproducten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

13.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele opdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van opdrachtnemer aan opdrachtgever. 

13.3 Intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever toebehoorden blijven van opdrachtgever. 

13.4 Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte informatie of gegevens.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten. 

13.6 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer door opdrachtgever verbeurt opdrachtgever ten gunste van opdrachtnemer een, zonder rechtelijke tussenkomst, onmiddellijk opeisbare boete van € 2.000,-, vermeerderd met 5% voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht van de opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen als gevolg van de inbreuk.

Artikel 14. Klachtenprocedure

14.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 

14.2 Bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te worden voorgelegd. 

14.3 Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

14.4 Na genoemd termijn van 14 dagen worden klachten en bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht van reclame voor de opdrachtgever. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

14.5 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien klachten naar het oordeel van opdrachtnemer gegrond is, zal opdrachtnemer haar verplichting alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten. 

15.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.